Radca Prawny | Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy Katowice

Kiedy członek zarządu spółki z o.o. odpowiada za jej zobowiązania?

Kodeks spółek handlowych w art. 299 przewiduje szczególną odpowiedzialność członków zarządu spółki za jej zobowiązania wobec wierzycieli. Odpowiedzialność ta ma charakter nieograniczony i osobisty, co oznacza, że wierzyciel może sięgnąć do majątku osobistego członka zarządu w celu uzyskania całkowitego zaspokojenia. Członek zarządu może uniknąć odpowiedzialności jeżeli wykaże jedną z następujących przesłanek ...

Czy za pracownika zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia pobierającego rentę lub emeryturę należy odprowadzać składki ZUS?

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz. U. 2009 r., nr. 205, poz. 1585), dalej ?Ustawa? obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia. Natomiast art. 9 ust. 4 a Ustawy stanowi, że osoby, o których mowa powyżej mające ustalone prawo do emerytury lub renty podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu, jeżeli równocześnie nie pozostają w stosunku pracy.

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości a urządzenia przesyłowe

Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat na wielu nieruchomościach zostały zainstalowane urządzenia energetyczne, gazowe czy wodociągowe, których stan prawny nie został w żaden sposób uregulowany. Są to przede wszystkim słupy i linie energetyczne oraz rury w ziemi, których instalacja przeprowadzana była na podstawie ustnych umów, czy nawet bez zgody właścicieli tych nieruchomości.

Przetarg na odpady a wpis do działalności regulowanej

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest aktem prawnym o charakterze szczegółowym w odniesieniu do ustawy Prawo zamówień publicznych ? również w zakresie prowadzenia posterowania zmierzającego do wyłonienia wykonawcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości... 

Wypadek w drodze z domu do pracy lub z pracy do domu

Pracownik, który uległ wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy, ma prawo do wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego w 100 % wysokości podstawy wymiaru, a jeżeli po ich wykorzystaniu nadal będzie niezdolny do pracy, może wystąpić o świadczenie rehabilitacyjne albo rentę. Aby skorzystać z tych uprawnień należy przeanalizować jakie zdarzenie będzie uznane za wypadek w drodze z domu do pracy lub z pracy do domu.
Zgodnie z art. 57b ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r.

Przedawnienie roszczenia o zapis testamentowy

Zapis będący rozrządzeniem testamentowym na wypadek śmierci umożliwia zobowiązanie spadkobiercy do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby. Za jego pomocą można więc przekazać po swojej śmierci konkretny składnik spadku określonej osobie. Należy jednak pamiętać, że przedmiot zapisu nie przechodzi automatycznie na zapisobiorcę. Spadkobierca ustawowy lub testamentowy zostaje obciążony wykonaniem zapisu i to od niego zapisobiorca może domagać się jego wykonania tj. przekazania własności i wydania zapisanego przedmiotu.

Okres ochronny przed osiągnięciem wieku emerytalnego podczas którego pracownikowi nie można wypowiedzieć umowy o pracę

Zgodnie z art. 39 Kodeksu Pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Z przywołanego przepisu wynika zatem zakaz złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu w okresie przedemerytalnym. Powyższe nie oznacza jednak zakazu rozwiązania umowy o pracę w tym czasie.

Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki jawnej

Spółka jawną jest to spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową (art. 22 § 1 Kodeksu spółek handlowych ). Nie jest osobą prawną, ale posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. Spółka jawna ma swój majątek, który stanowią wkłady wniesione do spółki oraz mienie nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia.

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia

Kodeks cywilny w art. 1048 przewiduje instytucję zrzeczenia się dziedziczeniaprzez spadkobiercę ustawowego. Jest to jedyny dopuszczalny wyjątek od przewidzianego w art. 1047 KC zakazu zawierania umów o spadek po osobie żyjącej. W umowie takiej przyszły spadkobierca ustawowy zrzeka się dziedziczenia po swoim przyszłym spadkodawcy. Skutkiem tego jest wyłączenie spadkobiercy od dziedziczenia, a więc traktowanie go tak, jakby nie dożył otwarcia spadku.

Strony