Radca Prawny | Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy Katowice

Czego dotyczy umowa kontraktacji?

Przez umowę kontraktacji producent rolny zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć kontraktującemu oznaczoną ilość produktów rolnych określonego rodzaju, a kontraktujący zobowiązuje się te produkty odebrać w terminie umówionym, zapłacić umówioną cenę oraz spełnić określone świadczenie dodatkowe, jeżeli umowa lub przepisy szczególne przewidują obowiązek spełnienia takiego świadczenia.

Uprawnienia klienta w przypadku zmiany przez organizatora imprezy turystycznej warunków umowy

Organizator imprezy turystycznej, zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o usługach turystycznych, który przed rozpoczęciem imprezy turystycznej zmuszony jest z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy z klientem zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia klienta o tym fakcie. W takim przypadku klient ma do wyboru dwa rozwiązania:

Czy w toku postępowania upadłościowego można zmienić jego tryb?

Sąd może zmienić sposób prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania obejmującego likwidację majątku upadłego na postępowanie z możliwością zawarcia układu, jeżeli podstawy przeprowadzenia takiego postępowania ujawniły się dopiero po ogłoszeniu upadłości. Zmiana sposobu prowadzenia postępowania podlega obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Kiedy właściciel lokalu mieszkalnego może podnieść najemcy czynsz?

Umowę najmu lokalu regulują art. 680 - 692 Kodeksu Cywilnego, który określa iż jest to umowa przez którą wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy lokal do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. W przypadku lokali mieszkalnych szczególne regulacje wprowadza Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r.

Jakie należności podlegające zaspokojeniu z funduszów masy upadłości wchodzą w skład pierwszej kategorii?

Do pierwszej kategorii należności podlegających zaspokojeniu z funduszów masy upadłości wchodzą koszty postępowania upadłościowego, przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości należności alimentacyjne oraz renty za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę, należności z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia masy upadłości, należności z zawartych przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości umów, których wykonania zażądał syndyk, należności powstałe z czynności syndyka albo zarządcy ora

Gdzie przechowywany jest oryginał otwartego testamentu?

Zgodnie § 142 z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. ? Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. nr 38, poz. 249) oryginału testamentu, który został ogłoszony, nie wydaje się osobom zainteresowanym czy osobom trzecim przed rozpoczęciem, w trakcie ani po zakończeniu postępowania spadkowego.

Ile mam czasu na zarejestrowanie spółki z o. o.?

Zgodnie z art. 169 Kodeksu spółek handlowych jeżeli zawiązanie spółki nie zostało zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki albo jeżeli postanowienie sądu odmawiające zarejestrowania stało się prawomocne, umowa spółki ulega rozwiązaniu.

Wynikający z art. 169 Kodeksu spółek handlowych sześciomiesięczny termin na zgłoszenie zawiązania spółki z o.o. do rejestru wyłącza ogólne rozwiązanie przyjęte w art. 22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jaki jest termin na złożenie skargi na czynności komornika?

Skargę wnosi się do sądu (co do zasady jest to sąd rejonowy, przy którym działa komornik. Wyjątkowo, w sytuacji gdy wierzyciel dokonał wyboru komornika innego niż przewidziany w przepisach ustawowych, skargę należy wnieść do sądu, który byłby właściwy według ogólnych zasad, tj. do sądu, przy którym działa ten komornik, który zgodnie z regulacją ustawową byłby właściwy miejscowo w danej sprawie) w terminie tygodniowym (z wyjątkami, np. art. 870 § 1, art. 986, art.

Strony