Jak ogłosić upadłość konsumencką? | Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy Katowice

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej mogą ogłosić tzw. upadłość konsumencką, jeśli ich niewypłacalność powstała wskutek wyjątkowych i niezależnych od nich okoliczności. Stan niewypłacalności oznacza, że dłużnik (osoba fizyczna) nie płaci swoich wymagalnych zobowiązań, a więc takich, których upłynął termin płatności. Przepisy Prawa upadłościowego i naprawczego wskazują, że nie można uznawać, iż niewypłacalność powstałą wskutek wyjątkowych i niezależnych od dłużnika okoliczności, jeżeli zaciągnął on zobowiązanie będąc już niewypłacalnym albo do rozwiązania stosunku pracy doszło z przyczyn leżących po stronie pracownika ? dłużnika lub za jego zgodą. W takim przypadkach sąd wniosek oddali.

Niezależnie od powyższego, sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w stosunku do dłużnika w okresie 10 lat przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości:

  1. rowadzono postępowanie upadłościowe lub inne postępowanie, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań albo w którym zawarto układ, lub
  2. prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym nie zaspokojono wszystkich wierzycieli, a dłużnik po zakończeniu lub umorzeniu postępowania zobowiązań swych nie wykonał, lub
  3. prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów tytułu niniejszego, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek wszystkich wierzycieli, lub
  4. czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zgłosić dłużnik do sądu rejonowego właściwego ze względu na jego miejsce zamieszkania. Wierzyciel może żądać upadłości osoby fizycznej tylko wtedy, gdy była ona przedsiębiorcą i od dnia wykreślenia z właściwego rejestru przedsiębiorców nie upłynął jeszcze rok albo gdy osoba ta nie była zarejestrowana jako przedsiębiorca, ale faktycznie prowadziła działalność gospodarczą.

Dłużnik po ogłoszeniu upadłości ma obowiązek wskazać i wydać syndykowi cały majątek. Jeśli tych obowiązków nie wykona, to sąd umorzy postępowanie. Następnie prowadzone jest postępowanie likwidacyjne polegające na sprzedaży majątku dłużnika w celu zaspokojenia wierzycieli, przy czym jeżeli w skład masy upadłości wchodzi lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, w którym zamieszkuje upadły, z sumy uzyskanej z jego sprzedaży wydziela się upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego za okres dwunastu miesięcy.

Stan prawny: kwiecień 2011 r.

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/

Udostępnij

Skomentuj

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Kategorie