Porady Prawne | Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy Katowice

W jakiej formie należy odwołać prokurę?

Zgodnie z przepisem art. 1097 § 1 Kodeksu cywilnego prokura może być w każdym czasie odwołana. Kodeks cywilny reguluje jedynie formę oświadczenia o udzieleniu prokury przewidując formę pisemną pod rygorem nieważności. Kodeks nie stanowi jednak żadnego przepisu mówiącego, że odwołanie prokury powinno być dokonane w tej samej formie.

W Kodeksie brak również zasady, zgodnie z którą ustanie skutków określonej jednostronnej czynności prawnej jest zależne od zachowania takiej formy, jaką ustawa przewidziała dla powstania skutków tej czynności.

W jakich sytuacjach sędzia będzie wyłączony od udziału w sprawie z mocy ustawy?

Wyłączenie sędziego od udziału w sprawie z mocy ustawy oznacza niemożność dokonywania przez niego jakichkolwiek czynności postępowania, niezależnie od rodzaju posiedzenia (rozprawa, posiedzenie niejawne) i od pełnionej funkcji (przewodniczący, członek składu sądzącego ? także działający jako sędzia wyznaczony, sędzia działający w ramach sądu wezwanego, sędzia przeprowadzający postępowanie pojednawcze). Sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy:

Obowiązki podatkowe a sprzedaż internetowa

Od kilku lat w Polsce gwałtownie rośnie liczba zawieranych umów sprzedaży za pośrednictwem Internetu. Systematycznie wzrastają obroty przedsiębiorców sprzedających za pośrednictwem sklepów internetowych jak i serwisów aukcyjnych. Wobec tego istotną kwestią jest sposób rozliczania podatków przez podmiot prowadzący tego rodzaju działalność. Przedmiotem niniejszej analizy będzie kilka najistotniejszych szczególnych regulacji ustaw podatkowych odnoszących się do handlu towarami za pośrednictwem Internetu.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej mogą ogłosić tzw. upadłość konsumencką, jeśli ich niewypłacalność powstała wskutek wyjątkowych i niezależnych od nich okoliczności. Stan niewypłacalności oznacza, że dłużnik (osoba fizyczna) nie płaci swoich wymagalnych zobowiązań, a więc takich, których upłynął termin płatności.

Czy roszczenie o zniesienie współwłasności ulega przedawnieniu?

Nie. Zgodnie z przepisem art. 220 Kodeksu cywilnego roszczenie o zniesienie współwłasności nie ulega przedawnieniu. Ze względu na przejściowy charakter współwłasności w częściach ułamkowych każdy ze współwłaścicieli w każdym czasie może żądać jej zniesienia. Prawo żądania zniesienia współwłasności, które Kodeks cywilny określa ?roszczeniem o zniesienie współwłasności?, nie ulega bowiem przedawnieniu.

Dopóki więc trwa współwłasność, uprawnienie do zniesienia współwłasności może być realizowane przez każdego ze współwłaścicieli.

W jakich okolicznościach organ ewidencyjny wydaje decyzję o odmowie wpisu przedsiębiorcy do ewidencji działalności gospodarczej?

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, będący organem ewidencyjnym, wydaje decyzję o odmowie wpisu przedsiębiorcy do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli:

  1. zgłoszenie dotyczy działalności gospodarczej nieobjętej przepisami ustawy,
  2. zgłoszenie zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie,
  3. prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej w zgłoszeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.

Jaki sąd jest właściwy w przypadku powództwa o zachowek?

Zgodnie z przepisem art. 39 Kodeksu postępowania cywilnego powództwo z tytułu dziedziczenia, zachowku, jak również z tytułu zapisu, polecenia oraz innych rozrządzeń testamentowych wytacza się wyłącznie przed sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, przed sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część.

Co zrobić, gdy się uchybiło terminowi na wniesienie odwołania lub apelacji?

W postępowaniu administracyjnym strona niezadowolona z decyzji może wnieść od niej odwołanie w terminie czternastu dniu od dnia jej doręczenia. W przypadku uchybienia temu terminowi strona może złożyć tzw. wniosek o przywrócenie terminu, w którym jest zobowiązana uprawdopodobnić, iż uchybienie to nastąpiło nie z jej winy. Taką niezawiniona przyczyną może być np. nieprawidłowe doręczenie stronie decyzji, obłożona choroba uniemożliwiająca stronie wniesienie odwołania, przerwa w komunikacji, nagła choroba.

Strony