Porady Prawne | Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy Katowice

Chcę zmienić nazwisko. Jakich formalności muszę dopełnić?

Przez zmianę nazwiska ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1414 ze zm.) rozumie zmianę na inne nazwisko, zmianę pisowni nazwiska lub zmianę nazwiska ze względu na formę właściwą dla rodzaju żeńskiego lub męskiego. Zmiana nazwiska może dotyczyć nazwiska noszonego aktualnie lub nazwiska rodowego.

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną

W aktualnym stanie prawnym przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną ma charakter dobrowolny. Zgodnie z art. 26 § 4 k.s.h., przekształcenie dobrowolne spółki cywilnej polega na zgłoszeniu dotychczasowej spółki cywilnej jako spółki jawnej do rejestru przedsiębiorców. Prawo zgłoszenia przysługuje tylko wszystkim wspólnikom łącznie, przy czym przed zgłoszeniem wspólnicy mają obowiązek dostosowania umowy spółki do przepisów o umowie spółki jawnej.

Jakie są obowiązki pracodawcy w związku ze śmiercią pracownika ?

Zmarł mój pracownik. Jakie w związku z tym mam obowiązki jako pracodawca? Komu mam wypłacić należne zmarłemu pracownikowi wynagrodzenie?

Zgodnie z przepisem art. 631 § 1 Kodeksu pracy śmierć pracownika powoduje wygaśnięcie stosunku pracy. Z uwagi na osobisty charakter tego stosunku nie jest możliwe wstąpienie w miejsce zmarłego pracownika następcy prawnego, np. jego spadkobiercy.

Jak wyliczyć odsetki ustawowe?

Kontrahent zalega mi z płatnością dwóch faktur opiewających na 610 zł brutto każda Termin płatności pierwszej z nich upłynął w dniu 31 lipca 2008 r. a drugiej 29 grudnia 2008 r. Chcę go wezwać do dobrowolnej zapłaty. Jak wyliczyć odsetki ustawowe od tych kwot na dzień 3 stycznia 2011 r.?

Strony