Porada prawna | Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy Katowice

W jakim terminie należy złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku?

Zgodnie z art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Wskazać należy przy tym, iż ustalony w art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnegotermin do złożenia oświadczenia woli ma charakter terminu zawitego z zakresu prawa materialnego, co oznacza, iż uprawnienie spadkobiercy wygasa wraz z jego upływem, w żadnym więc przypadku nie może on zostać przywrócony.

Jakie dokumenty ma prawo przeglądać wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zgodnie z art. 212 k.s.h., wspólnikowi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przysługuje tzw. indywidualne prawo kontroli, które polega na możliwości przeglądaniu ksiąg i dokumentów spółki, sporządzaniu bilansu dla swego użytku oraz prawie żądania wyjaśnień od zarządu. Trzeba jednak pamiętać, iż zgodnie z art. 213 § 3 k.s.h., jeśli w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością została powołana rada nadzorcza lub komisja rewizyjna, to umowa spółki może ograniczyć lub nawet wyłączyć indywidualną kontrolę.

Jak uzyskać odszkodowanie za szkody spowodowane ruchem zakładu górniczego?

Na skutek eksploatacji złóż węgla kamiennego i innych kopalin, nawet zgodnie z obowiązującymi przepisami, może dochodzić do powstania tzw. szkód górniczych. Właściciel nie może sprzeciwić się zagrożeniom spowodowanym ruchem zakładu górniczego, jednak obowiązujące prawo umożliwia mu dochodzenie odszkodowania lub przywrócenia stanu poprzedniego. Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi przedmiotową kwestię jest ustawa Prawo geologiczne i górnicze z 9 czerwca 2011r. (Dz. U. Nr 163, poz. 981) oraz Kodeks Cywilny.

Jak wpisać dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych?

Zgodnie z art. 56 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, na wniosek wierzyciela, który posiada tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko osobie fizycznej, dokonuje się wpisu tzw. dłużnika niewypłacalnego. Warunkiem wpisania do rejestru jest brak zapłaty lub dokonania innego świadczenia przez dłużnika w terminie 30 dni od daty wezwania go przez wierzyciela. Istotne jest jednak to, że obowiązek zapłaty lub spełnienia innego świadczenia musi być stwierdzony tytułem wykonawczym. Tytuł wykonawczy to np.

Obowiązki podatkowe a sprzedaż internetowa

Od kilku lat w Polsce gwałtownie rośnie liczba zawieranych umów sprzedaży za pośrednictwem Internetu. Systematycznie wzrastają obroty przedsiębiorców sprzedających za pośrednictwem sklepów internetowych jak i serwisów aukcyjnych. Wobec tego istotną kwestią jest sposób rozliczania podatków przez podmiot prowadzący tego rodzaju działalność. Przedmiotem niniejszej analizy będzie kilka najistotniejszych szczególnych regulacji ustaw podatkowych odnoszących się do handlu towarami za pośrednictwem Internetu.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej mogą ogłosić tzw. upadłość konsumencką, jeśli ich niewypłacalność powstała wskutek wyjątkowych i niezależnych od nich okoliczności. Stan niewypłacalności oznacza, że dłużnik (osoba fizyczna) nie płaci swoich wymagalnych zobowiązań, a więc takich, których upłynął termin płatności.

Co zrobić, gdy się uchybiło terminowi na wniesienie odwołania lub apelacji?

W postępowaniu administracyjnym strona niezadowolona z decyzji może wnieść od niej odwołanie w terminie czternastu dniu od dnia jej doręczenia. W przypadku uchybienia temu terminowi strona może złożyć tzw. wniosek o przywrócenie terminu, w którym jest zobowiązana uprawdopodobnić, iż uchybienie to nastąpiło nie z jej winy. Taką niezawiniona przyczyną może być np. nieprawidłowe doręczenie stronie decyzji, obłożona choroba uniemożliwiająca stronie wniesienie odwołania, przerwa w komunikacji, nagła choroba.

Strony