Porada prawna | Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy Katowice

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną

W aktualnym stanie prawnym przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną ma charakter dobrowolny. Zgodnie z art. 26 § 4 k.s.h., przekształcenie dobrowolne spółki cywilnej polega na zgłoszeniu dotychczasowej spółki cywilnej jako spółki jawnej do rejestru przedsiębiorców. Prawo zgłoszenia przysługuje tylko wszystkim wspólnikom łącznie, przy czym przed zgłoszeniem wspólnicy mają obowiązek dostosowania umowy spółki do przepisów o umowie spółki jawnej.

Czy pracodawca ma obowiązek wyznaczyć palarnię?

W dniu 15 listopada 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych ( t. j. Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 z późn. zm. ). Dla pracodawców istotne jest jakie konsekwencje może mieć dla nich zmiana przepisów.

Jak prawidłowo wydać pracownikowi świadectwo pracy?

Pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy niezwłocznie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy. Należy przy tym podkreślić, iż jest to bezwzględny obowiązek pracodawcy i nie może go uzależniać od jakiekolwiek warunku, w tym od rozliczenia z pracodawcą. Co więcej, pracownik może wystąpić przeciwko pracodawcy z roszczeniem o naprawienie szkody wyrządzonej mu wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.

Cel i zasady wnoszenia dopłat w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Dopłaty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością stanowią formę tzw. wewnętrznej przymusowej pożyczki wspólników na rzecz spółki. Zazwyczaj stosowane są w tych przypadkach, gdy spółka nie chce lub nie jest w stanie uzyskać niezbędnych środków finansowych ?na zewnątrz?, przykładowo oporze zaciągnięcie kredytu bankowego. Należy jednak podkreślić, iż występuje zasadnicza różnica pomiędzy klasyczną pożyczką a dopłatami, gdyż wspólnikowi, który uiścił należną dopłatę nie przysługuje roszczenie o jej zwrot, chyba że zarządzono zwrot w trybie art. 179 KSH.

Zawarcie z pracownikiem umowy o zakazie konkurencji

Umowa o zakazie konkurencji może zostać zawarta z pracownikiem bądź w czasie trwania stosunku pracy, bądź to po jego ustaniu. W obu przypadkach dla swej ważności musi być zawarta w formie pisemnej.

1.Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

Zasady wnoszenia pozwu zbiorowego

Pozew zbiorowy to pozew, który może złożyć grupa poszkodowanych osób, wówczas gdy przedmiot sporu jest ten sam dla każdej z osób, np. kilka osób zostało poszkodowanych w tym samym wypadku. Zasady wnoszenia tzw. pozwów zbiorowych reguluje ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu zbiorowym (Dz. U. z 2010 r. Nr 7, poz. 44), która weszła w życie w dniu 19 lipca 2010 r.

Zaskarżanie czynności zamawiającego w zamówieniach publicznych

Bardzo często zdarza się, że wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostają wykluczeni lub ich oferta zostaje odrzucona, bądź też zamawiający dokonuje innej czynności, która w ocenie wykonawcy jest niezgodna z prawem i narusza jego interes. W takim przypadku wykonawca może wnieść tzw. odwołanie. Należy jednak pamiętać, że w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Niewypłacalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ? wniosek o ogłoszenie upadłości

Przepisy Prawa upadłościowego i naprawczego (w skrócie PUiN) nakładają na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w przypadku, gdy spółka ta staje się niewypłacalna. Niewypłacalność oznacza, iż dłużnik (w tym przypadku spółka z o.o.) nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Nie ma przy tym znaczenia wysokość tych zobowiązań czy też to, że dłużnik nie wykonuje wszystkich zobowiązań czy tylko niektóre z nich. Nieistotny jest także charakter tych zobowiązań ?

Wkłady na kapitał zakładowy

spółce z ograniczoną odpowiedzialnością najistotniejszym obowiązkiem każdego ze wspólników jest wniesienie wkładu na pokrycie kapitału zakładowego, w zamian za co wspólnik otrzymuje udziały.

Strony